Phosphonic acid, [2-bromo-1-methyl-1-[(trimethylsilyl)oxy]ethyl]-,bis(trimethylsilyl) ester
CAS No. 65868-44-2