PHENOL,4-[(VINYLMETHYLAMINO)METHYL]-
CAS No. 552886-30-3
Phenol, 4-[(ethenylmethylamino)methyl]- (9CI)
HS 626 73033-88-2
Pipethiadene 73035-29-7
magnosalin 73036-51-8