1,1,1-[1-(Bromomethyl)-2-methoxy-1-ethanyl-2-ylidene]trisbenzene
CAS No. 55282-37-6
1,1',1''-[1-(Bromomethyl)-2-methoxy-1-ethanyl-2-ylidene]trisbenzene
KrPt 875334-88-6