methyl 2,3,4-tri-O-benzoyl-6-chloro-6-deoxyhexopyranoside
CAS No. 17184-27-9
NSC179630
Erythrinitol 50719-80-7