(2Z)-3-Amino-2-[(Z)-(3-oxo-1,3-dihydro-2H-indol-2-ylidene)methyl]-3-[(2-phenylethyl)amino]acrylonitrile
CAS No. 171853-13-7
(2Z)-3-Amino-2-[(Z)-(3-oxo-1,3-dihydro-2H-indol-2-ylidene)methyl]-3-[(2-phenylethyl)amino]acrylonitrile; 2-Propenenitrile, 3-amino-2-[(Z)-(1,3-dihydro-3-oxo-2H-indol-2-ylidene)methyl]-3-[(2-phenylethyl)amino]-, (2Z)-
2-甲基-2-(苯氧基)丙酰氯
CHIO 50398-22-6
1,5-AEDANS 50402-62-5