CAS No. 220527-24-2

(CHLORODIMETHYLSILYL)-6-[2-(CHLORODIMETHYLSILYL)ETHYL]BICYCLOHEPTANE

Cas Number: 220527-24-2  Molecular Structure
Product Code
215048
Product Name
(CHLORODIMETHYLSILYL)-6-[2-(CHLORODIMETHYLSILYL)ETHYL]BICYCLOHEPTANE
Cas Number
220527-24-2
Product Synonyms
(CHLORODIMETHYLSILYL)-6-[2-(CHLORODIMETHYLSILYL)ETHYL]BICYCLOHEPTANE
chlorodimethylsilyl
CAS No 370870-81-8  Molecular Structure
370870-81-8
640343
Propanoic acid, 2-bromo-2-methyl-, 3-(chlorodimethylsilyl)propyl ester
CAS No 388610-30-8  Molecular Structure
388610-30-8
635767
Phenol, 4-[3-(chlorodimethylsilyl)propyl]-2-methoxy-, acetate
CAS No 285127-22-2  Molecular Structure
285127-22-2
610800
2(1H)-Pyridinethione, 1-[(chlorodimethylsilyl)methyl]-6-methyl-
CAS No 86934-69-2  Molecular Structure
86934-69-2
643216
Phosphine, [2-(chlorodimethylsilyl)ethyl]dimethyl-
CAS No 70761-36-3  Molecular Structure
70761-36-3
607616
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 4-(chlorodimethylsilyl)butyl ester
CAS No 67519-73-7  Molecular Structure
67519-73-7
607108
Acetamide, N-[(chlorodimethylsilyl)methyl]-N-methyl-
CAS No 138939-37-4  Molecular Structure
138939-37-4
627434
Undecanoic acid, 11-[(chlorodimethylsilyl)oxy]-, methyl ester
CAS No 109639-47-6  Molecular Structure
109639-47-6
649390
Silanamine, 1-chloro-N-(chlorodimethylsilyl)-1,1-dimethyl-N-phenyl-